United KingdomUnited Kingdom

Školská rada

Školská rada Gymnázia Třebíč je šestičlenná. Dva členy jmenuje zřizovatel (Kraj Vysočina), dva členy volí pedagogičtí pracovníci a dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy a zletilí žáci. Funkční období členů školské rady je tříleté.

Práva a povinnosti školské rady

§168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Školská rada

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává inspekční zprávy ČŠI,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na odvolání ředitele,
  • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele

Školská rada 2015–2017

Zápis z voleb kandidátů do školské rady Gymnázia Třebíč
Složení školské rady
Jednací řád školské rady GTR s podpisem
Zápis zasedání školské rady 23. února 2015
Zápis zasedání školské rady 13. října 2015
Zápis zasedání školské rady 27. září 2016

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2017

Ve čtvrtek 14. prosince 2017 proběhnou volby do školské rady Gymnázia Třebíč.

Žáci, rodiče nezletilých žáků a pedagogové mohou volit odevzdáním vyplněného kandidátního lístku do zapečetěné schránky umístěné ve vrátnici školy od 7:00 do 17:00.

Kandidátní listina bude zveřejněna na webu školy nejpozději 6. 12. 2017. Výsledky voleb budou vyhlášeny 18. 12. 2017 zveřejněním na webových stránkách školy.

Kandidátní listina

Vyhlášení voleb

Výsledky voleb