United KingdomUnited Kingdom

Volitelné předměty

3. ročník

FCE Preparation – saf

Seminář je určen pro studenty, kteří mají zájem složit mezinárodně uznávanou zkoušku „the First Cambridge Examination“ (FCE), případně jinou ze zkoušek na úrovni B2+ (IELTS, TOEFL) nebo státní zkoušku z anglického jazyka. Některé české vysoké školy uznávají v určitých oborech složení těchto zkoušek jako splnění požadavků studia jazyka v rámci daného oboru, případně zohledňují absolvování zkoušky při přijímacím řízení. Úspěšné absolvování těchto zkoušek a získání certifikátu také otevírá dveře ke studiu v zahraničí, ať už v rámci programu Erasmus (VŠ semestrální stáže na zahraničních univerzitách) nebo k řádnému dennímu studiu. Vstupní úroveň znalosti jazyka u zájemců o seminář se ověřuje rozřazovacím testem pro pokročilé. Předpokládá se, že studenti budou v tomto studiu pokračovat i ve 4. ročníku.

General English – sag

Seminář je určen pro studenty, kteří si chtějí prohloubit a rozvíjet dovednosti a schopnosti komunikovat v angličtině jak v ústním, tak písemném projevu, a to pro profesní i soukromý život. Seminář dále připravuje studenty k maturitě (státní i profilové) i k případným přijímacím zkouškám na vysoké školy, kde angličtina není hlavním oborem studia. Tento typ semináře se otevírá podle zájmu studentů pro několik studijních skupin a pro různé úrovně pokročilosti (A2 – B2). Jeho program je připravován na míru studentům v dané skupině. Rozdělení do skupin podle pokročilosti se provádí na základě výsledků základního rozřazovacího testu. Předpokládá se, že studenti budou v tomto studiu pokračovat i ve 4. ročníku.

Seminář z německého jazyka – snj

V semináři budou postupně procvičovány základní produktivní řečové dovednosti a strategie na úrovni B1 až B2, které jsou vyžadovány nejen pro společnou část maturitní zkoušky, ale i pro přijímací zkoušky a studium na VŠ.
Ústní projev bude procvičován tak, aby byl student schopen přirozeně a spontánně reagovat na známá i méně známá témata a situace, se kterými se může v životě setkat. Postupně budou také probírána a doplňována základní konverzační témata vycházející z požadavků pro novou maturitu.
V semináři se bude pracovat s modelovými testy, které nacvičují různé druhy strategií poslechu a porozumění čtenému textu. Testové úkoly jsou zaměřeny na základní problémy německé morfologie a lexikologie, psaný projev se bude zabývat stylizací dopisů, mailů a recenzí, které vycházejí jak z denní potřeby, tak i z cílů maturitní zkoušky.

Probíraná témata

Meine Familie, Konflikte und Probleme, Eigenschaften, Schule und Schulwesen, Wohnen, Mein Tagesprogramm, Freizeit, Essen und gesunde Nahrung, Arbeit und Berufe, Reisen, Bekleidung und Mode, Sport, Meine Heimatstadt, Prag, Einkäufe usw.

Němčina jako třetí cizí jazyk (pro začátečníky) – snjz

Seminář je určen studentům 3. ročníku, kteří se učí jiným cizím jazykům, ale chtěli by se naučit základům německého jazyka.
Výuka bude zaměřena především na německou výslovnost, základní fráze v určitých situacích a postupné probírání základní gramatiky, která je nezbytná k osvojení si jazyka.
Studenti získají dovednost porozumět jednoduchému slyšenému nebo čtenému textu, reagovat na jednoduché otázky a vyjadřovat se samostatně k danému tématu.

Postupně budou probrána např. konverzační témata

Meine Familie, Schule, Wohnen, Mein Tagesprogramm, Freizeit, Essen, Reisen, Mode, Sport, Einkäufe, Mein Kulturleben, Gesundheitspflege, Feste und Bräuche, Mensch Wetter, Deutschsprachige Länder (vlastní materiály vyučujícího a aktuální texty z internetu).

Seminář z francouzského jazyka – sfj

Výuka v semináři francouzského jazyka pro studenty 3. ročníku bude zaměřena především na postupné probírání konverzačních témat. Studenti získají dovednost reagovat na zadané otázky, improvizovat a vyjadřovat se samostatně k danému tématu.
Součástí výuky bude rovněž poslech a četba textů, na základě kterých bude student text samostatně interpretovat. Část semináře bude věnována francouzským reáliím /literatura, historie a geografie/. Během výuky si studenti budou moci procvičit gramatiku v mluvnických cvičeních.

Pozornost bude věnována zejména čtyřem základním jazykovým kompetencím
 • 1. porozumění mluvenému slovu (Compréhension orale)
 • 2. porozumění čtenému textu (Compréhension écrite)
 • 3. mluvený projev (Production orale)
 • 4. psaný projev na dané téma (Production écrite)
Probíraná témata

(některá témata budou doplněna v sfj4)

1. Famille 6. Mode 11. Enseignement
2. Logement 7. Achats 17. Ma vie quotidienne
3. Vie en ville– vie à la campagne 8. Santé 18. Temps qui passe
4. Repas 9. Temps qu´il fait 23. Passe temps
5. Voyages 10. Sports

Francouzština jako třetí cizí jazyk (pro začátečníky) – sfjz

Seminář je určen studentům 3. a 4. ročníku, kteří se učí jiným cizím jazykům, ale chtěli by se naučit základům francouzského jazyka. Výuka bude zaměřena především na francouzskou fonetiku, základní fráze v určitých situacích a postupné probírání základní gramatiky, která je nezbytná k osvojení si jazyka.
Studenti získají dovednost porozumět jednoduchému slyšenému nebo čtenému textu, reagovat na jednoduché otázky a vyjadřovat se samostatně k danému tématu.

Pozornost bude věnována zejména čtyřem základním jazykovým kompetencím
 • 1. porozumění mluvenému slovu (Compréhension orale)
 • 2. porozumění čtenému textu (Compréhension écrite)
 • 3. mluvený projev (Production orale)
 • 4. psaný projev na dané téma (Production écrite)
Probíraná témata
Logement Ma vie quotidienne Repas
Voyages Achats Santé
Mode Temps qu´il fait Sports et loisirs

Část semináře bude věnována francouzským reáliím (geografie, historie, osobnosti).

Seminář z ruského jazyka – srj

Výuka v semináři ruského jazyka pro studenty 3. ročníku bude zaměřena především na postupné probírání konverzačních témat. Zpočátku je třeba, aby si studenti osvojili základní slovní zásobu, potom se slovní zásoba bude více doplňovat dle dostupných materiálů. Studenti získají dovednost reagovat na zadané otázky, improvizovat a vyjadřovat se samostatně k danému tématu.

Součástí výuky bude rovněž opakování a prohlubování obtížnější gramatiky, gramatické testy na doplňování, čtení, překlady, psaní jednoduchých souvislých textů. Nacvičovat se bude i poslech textů, na základě poslechu a jeho porozumění bude student samostatně text interpretovat.
Postupně budou probrána vybraná maturitní konverzační témata navazující na obsahový materiál učebnice Raduga. Doplňována budou náročnějšími tématy z oblasti reálií, literatury a zeměpisu Ruska.

Ruština jako třetí cizí jazyk (pro začátečníky) – srjz

Seminář nabízí studentům 3. a 4. ročníku výuku základů nejrozšířenějšího slovanského jazyka. Naučí se azbuku – čtení a psaní.

Věnovat se budeme
 • nácviku výslovnosti a intonace
 • nácviku porozumění jednoduchému slyšenému, později i čtenému textu
 • nácviku reakcí na jednoduché otázky
 • nácviku samostatného vyjadřování k danému tématu

Využít lze částečně podobnosti s češtinou. Probírána budou témata jako Rodina, Přátelé, Škola a vzdělávání, Volný čas, koníčky, ruské reálie – významná města, spisovatelé, malíři, hudební skladatelé apod.

Latina – sln

Znalost latiny otevírá cestu ke studiu nejenom románských, ale i všech indoevropských jazyků, k nimž latina patří. Přestože se tímto jazykem dnes nemluví, stala se latina spolu s řečtinou základem pro odbornou terminologii všech vědních oborů humanitních, přírodovědných i společenských (lékařství, právnictví, biologie, fyziky, chemie, matematiky, dějepisu, zeměpisy i jazykovědy). Jednoletý dvouhodinový seminář (s možností prohloubení v následujícím školním roce) vás seznámí jednak s obecně platnou gramatickou strukturou jazyka, slovní zásobou zaměřenou na různé oblasti vědy, dále pak s velkým množstvím známých citátů, výroků a přísloví. Součástí výuky je také základní přehled mytologie, případně historických faktů v souvislosti s antikou.

Seminář a cvičení z fyziky – základní – sfz

Seminář je určen studentům, kteří si chtějí upevnit znalosti z fyziky vzhledem k jejich budoucímu profesnímu zaměření, především zájemcům o přírodovědné a technické obory. Je zaměřen na zopakování a prohloubení učiva předchozích ročníků a pochopení vzájemných souvislostí. Učivo 3. ročníku bude opakováno a rozšířeno v semináři ve 4. ročníku.

Seminář a cvičení z matematiky – smo

Seminář je zaměřen na důkladné zopakování základního učiva předchozích ročníků a na řešení testových úloh. Testy i užité metody budou přípravou na zvládnutí maturitních testů i testů z přijímacího řízení na některé VŠ.

Deskriptivní geometrie – sdg

Cíle semináře

Naučit studenty základním zobrazovacím metodám. Budovat a rozvíjet prostorovou představivost a prostorové myšlení, pěstovat dobré návyky při grafickém projevu, naučit se načrtávat tělesa (také technického charakteru).

Není zanedbatelná ani návaznost na matematiku – rozvoj logického myšlení a vyjadřování, propojení poznatků z planimetrie, analytické geometrie a zejména stereometrie.
Předním úkolem předmětu je připravit studenty na vysokoškolské studium těch oborů, kde získané návyky uplatní (architektura, stavební fakulty, strojní fakulty, průmyslový desing).

Předmět je koncipován jako jednoletý s možností pokračování. Maturovat z DG ve školní části maturitní zkoušky lze, pokud student absolvuje oba dva ročníky DG.

Seminář technické kreslení – stch

Cílem předmětu je rozvíjení prostorové představivosti a přispění k rozvoji technického myšlení žáků. Žáci se učí vytvářet a zároveň číst technické výkresy z oblasti strojírenství podle platných norem s využitím jak moderních, tak klasických prostředků pro grafickou komunikaci. Zvládnutí učiva vytváří vědomostní a dovedností základ, zejména pro práci konstruktéra, tj. pro navrhování strojních součástí a jednoduchých strojních celků, ale i pro jakoukoli technickou profesi.

Učivo je rozděleno do tematických celků.

 • seznámení s pojmy grafické komunikace, se zásadami technické normalizace a se základními normami pro tvorbu technické dokumentace, s promítáním a rozvíjí svou prostorovou představivost.
 • způsoby kótování, lícování, přepisování přesnosti rozměrů, úhlů, geometrických tolerancí, jakosti povrchu apod.
 • seznámení se se zobrazováním, kótováním a funkcí typických strojních součástí, konstrukčních prvků, s výrobními výkresy, s jednoduchými výkresy montážními a se schématy.
 • technologická dokumentace, servisní dokumentace, katalogy apod.
 • seznámení se s počítačovou tvorbou technické dokumentace ve 2D – v programech AutoCAD, AutoCAD Mechanical
 • seznámení se s počítačovou tvorbou technické dokumentace ve 3D – v programu Autodesk Inventor Professional, s tvorbou 3D modelů, 3D sestav, animací sestav a hlavně s tvorbou výkresové dokumentace
 • jednotlivé celky jsou procvičovány ve cvičení

Seminář z programování – spr

Cílem semináře je připravit studenta na řešení problémů pomocí vlastních programů v jazyce Java. Rozvoj a standardizace algoritmického myšlení. Ohodnocení časové a paměťové složitosti algoritmu. Zefektivňování algoritmů. Podpora účasti studentů v Matematické olympiádě kategorie Programování.

Společen­skovědní seminář – svs

Seminář se zaměří na prohloubení znalostí společenskovědních oborů, jako např. psychologie, sociologie, státu, práva, náboženství a ekonomie. Teoretické znalosti by měly být využity i v praxi ve formě jednodušších projektů. Studenti by se měli seznámit s chodem jednotlivých třebíčských institucí při krátkých návštěvách na úřadech, případně na besedách s odbornými pracovníky. Pozornost bude věnována i referátům studentů.

Seminář z dějepisu – sde

 • zaměřeno na sumarizaci učiva 1.– 3. ročníku (4.G – 7.G) v podobě zpracování maturitních okruhů, maturitní přípravu v podobě maturit nanečisto
 • rozbor dokumentů k národním dějinám
 • zahájení prací na seminární práci, případně SOČ, 2hodinové exkurze a vycházky dle časových možností: Zámostí, výstavy, muzea, Státní okresní archiv Třebíč aj.
 • referáty k dějinám dle výběru,
 • aktuální události

Seminář z dějepisu (doplňovací) – sdd

Dle potřeb a dohody se studenty k maturitním tématům 1.–3. ročníku od pravěku po 21. století

Seminář z biologie – sbi

Seminář z biologie pro třetí ročníky je určen studentům, kteří si chtějí doplnit a rozšířit učivo z běžných hodin biologie. Zaměření výuky bude vycházet z konkrétních potřeb studentů a bude zahrnovat tyto oblasti:

 • Obecná biologie, mikrobiologie, základy buněčné biologie
 • Fylogeneze, systém a ekologie nižších a vyšších rostlin
 • Fylogeneze, systém a ekologie bezobratlých živočichů a strunatců
 • Biologie člověka, histologie, fyziologie
 • Praktické určování přírodnin v terénu, práce s určovacími klíči, zoologická pitva
 • Vyhledávání a zpracovávání odborných textů
 • Exkurze

Seminář z chemie – sch

Cílem semináře bude prohloubit znalosti z chemie a obohatit o témata, která se v základním učebním plánu chemie pro gymnázia nevyskytují.

Budou probírána a procvičována následující témata
 • chemické názvosloví organických a anorganických sloučenin
 • výpočty
 • základy analytické chemie (teoreticky i prakticky)
 • teoretické a praktické úlohy vycházející z Chemické olympiády kategorie C, B (povedou k procvičení učiva všech tří ročníků)
 • chemie životního prostředí

Zeměpisný seminář – sze

Opakovací seminář učiva prvního a druhého ročníku a paralelních tříd osmiletého gymnázia.

Obsahem probírané látky budou témata z fyzicko-geografické sféry – postavení Země ve vesmíru a nejnovější poznatky, praktické činnosti v orientaci map a využití v praxi – orientační běh apod., výzkum planet sluneční soustavy, atmosférické jevy, změny v atmosféře a předpověď počasí, poznatky z hydrosféry a glaciologie, zemětřesení a informačně aplikační postupy, podrobnější studium názorů na změny klimatu na Zemi a jejich faktických dopadů na člověka. Z témat socioekonomické sféry bude záměr nastínit vztahy v populaci na základě ekonomický trendů, otázky budoucnosti obyvatelstva Země a rozbor globálních problémů světového hospodářství.

Obsahem části regionální geografie budou témata zaměřující se na aktuálnost jednotlivých částí světa tak, aby se objasnily komplexní vztahy mezi populací, hospodářstvím, reliéfem a politickou situací sledovaného regionu či oblasti. Součástí bude problematika cestovního ruchu. Vymezení probírané látky jsou regiony světa, Evropa kromě České republiky.
Seminář je koncipován pro možné zájemce o maturitu ze zeměpisu a jako příprava k přijímacímu řízení na vysoké školy.

Enviromentální seminář – sev

Seminář je určen všem studentům, kteří mají chuť dozvědět se něco nového, rozšířit si obzory poznání o sobě, světě ve kterém žijeme a jeho problémech. Náplň hodin bude směřovat k praktické činnosti studentů, kteří si vyzkouší práci ve skupině, kritické vyhodnocování informací, práci na projektech a odborných tématech, naučí se formulovat svoje myšlenky a prezentovat je před ostatními. Několik hodin bude zaměřených na simulační hry, které se zabývají ožehavými tématy dnešní doby zábavnou formou, simulací skutečnosti. Náplní některých hodin bude projekce filmových dokumentů s následným rozborem.

Obsahová náplň semináře
 • Vzduch – globálních oteplování, změna klimatu, ozonová vrstva
 • Voda – znečišťování vod, povodně, vodstvo obecně
 • Půda – krajina, znečištění půd, biozemědělství
 • Odpady – odpadové hospodářství, recyklace, obnova
 • Spotřeba – nadnárodní společnosti, fair-trade, regionální produkce potravin
 • Flora, fauna
 • Další témata – reklamy, mobilní telefony, národní parky, biomy

Obsah semináře se může přizpůsobit zájmům a potřebám studentů.

Badatelský seminář – bad

Náplní semináře bude zpracovávání vybraných témat formou skupinových přírodovědných projektů. Pro studenty se nabízí také možnost zpracovat zde svoji vlastní seminární práci / středoškolskou odbornou činnost.

Seminář si klade za cíl zejména
 • Rozvíjet schopnost samostatně vyhledávat, zpracovávat a třídit informační zdroje.
 • Rozvíjet dovednost komunikovat a spolupracovat ve skupině.
 • Propojovat poznatky z různých oblastí přírodovědných předmětů.
 • Rozvíjet schopnost samostatně navrhovat, provádět a vyhodnocovat experimenty.
 • Naučit studenty používat pokročilé technologie používané ve vědecké praxi.
 • Rozvíjet prezentační dovednosti studentů

V pětitýdenních cyklech budou studenti zpracovávat vždy jedno téma formou skupinového projektu.

 • První týden: motivace + úvod do daného tématu.
 • Druhý týden: práce na získávání zdrojů (proběhne lab meeting s dílčími příspěvky studentů).
 • Třetí, čtvrtý týden: navrhování, provádění a vyhodnocování experimentů.
 • Pátý týden: prezentace výsledků, obhajoba práce.

Součástí výuky bude také jednodenní exkurze na vybrané odborné pracoviště.

Seminář z českého jazyka – sčj

Náplní semináře je zdokonalení v písemném a ústním vyjadřování (argumentace, debata, hlasový projev), zlepšení úrovně jazykových schopností a dovedností formou procvičování problematických okruhů, jako je pravopis, tvarosloví, slovotvorba, výstavba souvětí, interpunkce, všestranný jazykový rozbor, rozbor slohových útvarů, tvorba vlastních textů, přednes cizího i vlastního textu či improvizace na dané téma.

Seminář tvůrčího psaní a mediální výchovy – smv

Vhodný pro studenty, kteří uvažují o studiu na VŠ humanitních směrů, žurnalistiky apod.
Vhodný rovněž pro ty, kteří si chtějí prakticky procvičit před maturitní písemnou prací z českého jazyka jednotlivé slohové útvary a slohové postupy, slohovou výstavbu textů, využití jazykových prostředků v textu… Na základě praktického psaní a následné analýzy textů si upevníte dovednosti a získáte řadu cenných informací.

Grafický design (grafický editor Zoner Callisto 5 a CorelDraw 11) – sgd

Jednoletý seminář. Uživatelská znalost a kreativní řešení úkolů grafického designu (např. propagační materiály školy, pozvánky, plakáty, novoročenky aj.). Seminář je určen zájemcům o počítačovou grafiku, ilustraci, typografii a výtvarnou kulturu vizuálního stylu.

Estetický seminář pro studenty 3. a 4. ročníku – ses

jednoletý seminář.

Vyučující

H. Laštůvková, P. Benda, vyučující se střídají ve dvouhodinových blocích 1× za 14 dní.

Zaměření – umění 20. století, současné umění. Určeno pro studenty, kteří se budou hlásit na VŠ humanitních a uměleckých směrů, případně jako doplnění informací pro ostatní.

Obsah
 • vývoj filmu, film jako druh umění, ukázky se zaměřením na českou filmovou novou vlnu, ale i jiné výrazné snímky a osobnosti, animovaný film
 • vývoj hudby, hudba artificiální, jazz, rock, alternativní hudba, analýza skladeb
 • současná literatura a její zdroje, vztah literatury k hudbě, divadlu, filmu a výtvarnému umění, interpretace
 • současné divadlo – oficiální i alternativní scény, interpretace
 • výtvarné umění 20. století – interpretace, hledání historických a kulturních souvislostí, regionální výtvarná kultura, médium fotografie (historie a současnost)

Sborový zpěv – ssz

Sborový zpěv je určen všem zájemcům o vokální hudbu, doplňuje a rozšiřuje jejich znalosti a dovednosti z předmětu hudební výchova o praktickou činnost. Náplní je nácvik intonace, rytmu a celkového hudebního projevu formou jednohlasého i vícehlasého zpěvu lidových písní, umělých písní různých žánrů a období. Nacvičený repertoár lze prezentovat při akcích školy.

4. ročník

Seminář z českého jazyka a literatury – sčj

Obsahové vymezení semináře
 • teorie a praxe českého verše (veršové systémy, recitace, dramatizace, dialog)
 • práce na seminární práci, SOČ apod.
 • příprava k maturitě (konzultace jazykových a literárních jevů dle potřeb studentů)
 • referáty (dle výběru a potřeb)
 • návštěvy výstav (dle možností)
 • ostatní dle složení zájemců a návrhů studentů

Latina – sln

Znalost latiny otevírá cestu ke studiu nejenom románských, ale i všech indoevropských jazyků, k nimž latina patří. Přestože se tímto jazykem dnes nemluví, stala se latina spolu s řečtinou základem pro odbornou terminologii všech vědních oborů humanitních, přírodovědných i společenských (lékařství, právnictví, biologie, fyziky, chemie, matematiky, dějepisu, zeměpisy i jazykovědy)­.Jednoletý dvouhodinový seminář (s možností prohloubení v následujícím školním roce) vás seznámí jednak s obecně platnou gramatickou strukturou jazyka, slovní zásobou zaměřenou na různé oblasti vědy, dále pak s velkým množstvím známých citátů, výroků a přísloví. Součástí výuky je také základní přehled mytologie, případně historických faktů v souvislosti s antikou.

FCE Preparation – pokračující – saf

Seminář je určen pro studenty, kteří mají zájem složit mezinárodně uznávanou zkoušku „the First Cambridge Examination“ (FCE), případně jinou ze zkoušek na úrovni B2+ (IELTS, TOEFL) nebo státní zkoušku z anglického jazyka. Některé české vysoké školy uznávají v určitých oborech složení těchto zkoušek jako splnění požadavků studia jazyka v rámci daného oboru, případně zohledňují absolvování zkoušky při přijímacím řízení. Úspěšné absolvování těchto zkoušek a získání certifikátu také otevírá dveře ke studiu v zahraničí, ať už v rámci programu Erasmus (VŠ semestrální stáže na zahraničních univerzitách) nebo k řádnému dennímu studiu. Seminář navazuje na seminář FCE ve 3. ročníku, ale absolvování semináře ve 3. ročníku není podmínkou.

General English – pokračující – sag

Seminář je určen pro studenty, kteří si chtějí prohloubit a rozvíjet dovednosti a schopnosti komunikovat v angličtině jak v ústním, tak písemném projevu, a to pro profesní i soukromý život. Seminář dále připravuje studenty k maturitě (státní i profilové) i k případným přijímacím zkouškám na vysoké školy, kde angličtina není hlavním oborem studia. Tento typ semináře se otevírá podle zájmu studentů pro několik studijních skupin a pro různé úrovně pokročilosti (A2 – B2). Jeho program je připravován na míru studentům v dané skupině. Seminář navazuje na 3. ročník, absolvování semináře ve 3. ročníku však není podmínkou. Zájemci budou zařazeni do stávajících skupin po konzultaci s jejich vyučujícím.

Seminář z německého jazyka – snj

Učivo semináře ve 4. ročníku plynule navazuje na látku probíranou ve 3. ročníku. Obsah bude zaměřen na komunikativní formu výuky německého jazyka. V hodinách se bude pracovat s autentickými texty a nacvičovat se budou různé druhy strategií poslechu a porozumění čtenému textu. Psaný projev se bude zabývat stylizací dopisů a mailů na úrovni, kterou vyžadují státní jazykové zkoušky a které odpovídají požadavkům nové maturity (B1 a B 2). Pozornost bude rovněž věnována obtížnějším konverzačním tématům, reáliím německy mluvících zemí a německy psané literatuře. Pracovat se bude i s aktuálními texty z internetu. Ve větší míře budou v tomto roce procvičovány zvláště testové úkoly, které jsou zaměřeny na základní problémy německé morfologie a lexikologie a které vycházejí z požadavků vysokých škol.

Probíraná témata

Tschechien, Kunst und Kultur, Mein Kulturleben, Jugend und ihre Welt, Der menschliche Körper, Gesundheitspflege, Feste und Bräuche, Kommunikation, Massenmedien, Vorbilder und Idole, Mensch und Natur, Umweltschutz, Wetter und Jahreszeiten, Berühmte Persönlichkeiten, Deutschsprachige Länder, Welt früher und heute, Die Europäische Union unsw.

Seminář z francouzského jazyka – sfj

Výuka v semináři z francouzského jazyka pro studenty 4. ročníku bude zaměřena především na přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysokou školu. Postupně se proberou nová nebo zopakují, popřípadě rozšíří, již probraná konverzační témata. Na konci semináře budou mít studenti probraných všech 25 maturitních okruhů:

1. Famille 10. Sports 19. France
2. Logement 11. Enseignement 20. Paris
3. Vie en ville– vie à la campagne 12. Professions 21. Francophonie
4. Repas 13. Littérature 22. République Tchèque
5. Voyages 14. Culture 23. Passe temps
6. Mode 15. Ma ville 24. Prague
7. Achats 16. Santé 25. Problèmes du monde d’aujourd’hui
8. Moyens de communication 17. Ma vie quotidienne
9. Temps qu´il fait 18. Temps qui passe

Doplňující materiály by měly posloužit hlavně k rozšíření znalostí o reáliích frankofonních zemí a též k upevnění základních konverzačních obratů. Bude se procvičovat správná výslovnost a intonace. Během výuky si studenti budou moci procvičit gramatiku v mluvnických cvičeních a testech z přijímacích zkoušek na VŠ. Pozornost bude věnována zejména čtyřem základním jazykovým kompetencím:

 • 1. porozumění mluvenému slovu (Compréhension orale)
 • 2. porozumění čtenému textu (Compréhension écrite)
 • 3. mluvený projev (Production orale)
 • 4. psaný projev na dané téma (Production écrite)

Seminář z ruského jazyka – srj

Seminář ruského jazyka se soustředí na opakování gramatiky a slovní zásoby dle učebnice „Raduga “1–5, v jejímž rozsahu probíhá většina přijímacích pohovorů na VŠ. Studenti budou mít možnost si získané znalosti hned ověřit na řadě testů z přijímacích zkoušek na VŠ či testů státní maturity z minulých let. Doplňující materiály by měly posloužit hlavně k upevnění základních konverzačních obratů. Bude se procvičovat správná výslovnost a intonace. Nebude chybět ani část věnovaná čtení, porozumění poslechovému textu a nácviku psaní souvislých textů na dané téma ve stanoveném slohovém útvaru.

Část semináře bude věnována přehledu ruských reálií (geografie, historie a literatura). Učivo bude navazovat na tematický obsah 3. ročníku.

Procvičování všech řečových dovedností bude zaměřeno na úspěšné vykonání nejen profilové maturitní zkoušky, ale i na zvládnutí požadavků státní maturitní zkoušky.

Seminář a cvičení z fyziky – základní – sfz

Seminář je zaměřen na zopakování základních pojmů a vztahů fyziky. Budou řešeny typové příklady z jednotlivých kapitol a testové úlohy používané při přijímacím řízení na VŠ. Seminář je určen žákům, kteří nechtějí konat profilovou zkoušku z fyziky, ale chtějí získat průpravu na přijímací zkoušky na VŠ, kde fyzika není dominantním předmětem (farmacie, medicína … ).

Seminář a cvičení z fyziky – sfo

Seminář je zaměřen na opakování učiva fyziky 1. až 3. ročníku a rozšíření některých kapitol fyziky 4. ročníku. Cílem je příprava na maturitní zkoušku z fyziky i na přijímací zkoušky na VŠ technického a přírodovědného zaměření. Při opakování celků nižších ročníků jsou užívány metody a postupy matematiky a fyziky z vyšších ročníků a je dotvářen celý systém fyzikálních znalostí a dovedností.

Seminář a cvičení z matematiky – opakovací – smo

Seminář je zaměřen na zopakování a prohloubení učiva předchozích ročníků. Obsah vychází z Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky. Procvičovány budou otevřené i uzavřené (testové) úlohy. Testy a užité metody jsou přípravou na zvládnutí státní maturity z matematiky i testů z přijímacího řízení na VŠ.

Seminář a cvičení z matematiky – doplňující – smd

Určeno studentům se zájmem o matematiku. Seminář doplňuje znalosti matematiky o kapitoly diferenciální a integrální počet (derivace, neurčitý a určitý integrál).

Tyto kapitoly jsou součástí profilové (školní) maturity z matematiky, ve státní maturitě zařazeny nejsou. Vysoké školy přesto jejich znalost předpokládají a ve výuce na ně navazují. Znalost této problematiky byla vždy největší výhodou gymnazistů při studiu na VŠ.

Seminář a cvičení z matematiky – rozšiřující – smr

Určeno studentům se zájmem o matematiku, nutný je současný výběr doplňujícího semináře z matematiky.

Seminář rozšiřuje učivo gymnázia v oblasti maticové algebry a determinantů, funkcí, posloupností a řad, diferenciálního a integrálního počtu (derivace, integrál). Obsah je převážně čerpán z učiva 1. ročníku VŠE a dalších přírodovědně a technicky zaměřených škol.

Seminář všeobecných studijních předpokladů – svsp

Dvouhodinový seminář je přípravkou na Národní srovnávací zkoušky a jiné typy testů všeobecných studijních předpokladů (např. TSP MU Brno). Výuka je zaměřena na základy logiky (výroková, predikátová, normativní), řešení úloh numerického a analytického myšlení, prostorové představivosti, úsudků a sylogismů.

Cílem je i poskytnout strategie a metody řešení různých typů úloh. Na komplexních testech se studenti naučí rozvrhnout si čas pro vypracování testu, získají nadhled nad příklady a dobře odhadnou, který dělat první a který nechat až na konec. Zároveň získají i představu o účelu a smyslu percentilového rozložení pořadí.

Deskriptivní geometrie – sdg

Budovat a rozvíjet prostorovou představivost a prostorové myšlení, pěstovat dobré návyky při grafickém projevu, naučit se načrtávat tělesa (také technického charakteru).
Není zanedbatelná ani návaznost na matematiku – rozvoj logického myšlení a vyjadřování, propojení poznatků z planimetrie, analytické geometrie a zejména stereometrie.
Předním úkolem předmětu je připravit studenty na vysokoškolské studium těch oborů, kde získané návyky uplatní (architektura, stavební fakulty, strojní fakulty, průmyslový design).

Navrhované okruhy
 • Kuželosečky z konstruktivního hlediska, důkazy v geometrii.
 • Zobrazení oblých těles, řezy.
 • Pravoúhlá axonometrie.

Předmět je koncipován jako jednoletý – navazující na předchozí školní rok.

Maturovat z DG ve školní části maturitní zkoušky lze, pokud student absolvuje oba dva ročníky DG.

Kontruktivní geometrie – kog

Připravit studenty k přijímacím zkouškám na architekturu a stavební fakulty.

Jednotlivá probíraná témata budou propojením stereometrie a deskriptivní geometrie s ohledem na daný cíl.

Navrhované okruhy: základy perspektivy, topografické práce, Mongeova projekce, osvětlení těles, kuželosečky, cykloidy, šroubovice, stereometrie.

Do semináře se může přihlásit i student, který nemá základy z deskriptivní geometrie.

Seminář z programování – spr

Navazuje na VP v předchozím školním roce.
Seminář obsahuje učivo těchto oblastí: Logika a Booleova algebra, kombinační obvody. Dynamické datové struktury, grafy, vybrané partie ze středoškolských předmětů řešené pomocí vlastního programu v Javě. Vybrané partie z numerické matematiky jako příprava na VŠ matematického, technického či ekonomického zaměření. Podpora účasti studentů v Matematické olympiádě kategorie Programování, dalších soutěží v tomto oboru a podpora tvorby prací SOČ .

Z předmětu Programování lze maturovat po absolvování VP ve třetím a ve čtvrtém ročníku.

Seminář z dějepisu -témata z dějin 20. století (převážně 2. polovina) – sds

Cíl

Prohloubit znalosti moderních dějin (události a osobnosti) + konzultace maturitních okruhů.

Forma
 • výklad
 • referáty
 • diskuse
 • rozbor textů
Doporučeno
 • přečíst 1 titul k českým dějinám 20. století dle výběru
 • přečíst 1 titul k světovým dějinám 20. století dle výběru
 • referáty dle výběru
 • aktuální politická situace doma a v zahraničí
Pracovní téma např.

kancléři Německa (Adenauer; Erhard, Kiesinger, Schmidt, Kohl), berlínské krize, sjednocení Německa, NDR; 1968; integrace Evropy; války ve Vietnamu (Ho Či Min, Pol Pot, Lon Nol); Castro a Kuba; Izrael a arabsko-izraelské konflikty; Čína (Mao Ce-tun,. Teng Siao-pching); Tito a Stalin; Saddám a války v Perském zálivu; Jihoafrická republika a apartheid; rozpad Jugoslávie, Irák a Írán atd. možno doplnit návrhy studentů

práce na SOČ a seminární práci

Člověk a prostředí

 

Seminář z dějepisu – opakovací – sdo

V cca 30 seminářích 30 maturitních okruhů učiva 1.– 4. ročníku – konzultace, opakování, referáty, aktuální politická situace doma a v zahraničí.

Seminář z biologie – sbi

Náplň semináře z biologie odpovídá obsahu maturitních okruhů, které respektují probranou látku všech čtyř ročníků. Je určen těm studentům čtvrtých ročníků, kteří si chtějí zopakovat učivo biologie k maturitní zkoušce a prohloubit znalosti k přijímacím zkouškám na VŠ. Tempo výuky v semináři, podobně jako obsah hodin semináře jsou prokonzultovány se studenty a podřízeny jejich potřebám.

Seminář z molekulární biologie a genetiky – smbg

Specializovaný seminář je určen všem zájemcům o studium přírodovědeckých, lékařských, farmaceutických a veterinárních fakult. Seminář studenty výborně připraví na přijímací zkoušky z otázek zaměřených na genetiku a usnadní jim studium molekulární genetiky v prvním ročníku VŠ. V průběhu školního roku budou probíraná následující témata:

 • Historie molekulární biologie a genetiky
 • Charakteristika DNA, RNA
 • Replikace
 • Proteosyntéza
 • Laboratorní molekulární metody práce s DNA – PCR, izolace DNA, genetické sondy, sekvenování…
 • Mimojaderná DNA
 • Genové interakce, genová vazba
 • Šlechtitelství, domestikace
 • Genové manipulace, GMO
 • Projekt lidského genomu, klonování…
 • Praktická cvičení v laboratoři

Obsah semináře se může přizpůsobit potřebám studentů. V průběhu školního roku zpracuje každý student prezentaci na vybrané odborné téma. Praktická část semináře bude zajištěna ve spolupráci s Ústavem obratlovců AV ČR ve Studenci.

Seminář z chemie – sch

Seminář je určen studentům 4. ročníku, kteří potřebují zopakovat a prohloubit učivo chemie k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám. Svým obsahem respektuje členění maturitních okruhů a dosud probranou látku. Součástí semináře je procvičování a prohlubování dovedností vedoucích k řešení testových otázek různého typu. Obsah jednotlivých hodin semináře může být podřízen potřebám studentů.

Seminář tvůrčího psaní a mediální výchovy – smv

Vhodný pro studenty, kteří se uvažují o studiu na VŠ humanitních směrů, žurnalistiky apod. Vhodný rovněž pro ty, kteří si chtějí prakticky procvičit před maturitní písemnou prací z českého jazyka jednotlivé slohové útvary a slohové postupy, slohovou výstavu textů, využití jazykových prostředků v textu… Na základě praktického psaní a následné analýzy textů si upevníte dovednosti a získáte řadu cenných informací.

Grafický design -grafický editor Zoner Callisto 5 a CorelDraw 11 (pro 3. a 4. ročník) – sgd

Jednoletý seminář. Uživatelská znalost a kreativní řešení úkolů grafického designu (např. propagační materiály školy, pozvánky, plakáty, novoročenky aj.). Seminář je určen zájemcům o počítačovou grafiku, ilustraci, typografii a výtvarnou kulturu vizuálního stylu.

Seminář technické kreslení – stch

Cílem předmětu je rozvíjení prostorové představivosti a přispění k rozvoji technického myšlení žáků. Žáci se učí vytvářet a zároveň číst technické výkresy z oblasti strojírenství podle platných norem s využitím jak moderních, tak klasických prostředků pro grafickou komunikaci. Zvládnutí učiva vytváří vědomostní a dovedností základ, zejména pro práci konstruktéra, tj. pro navrhování strojních součástí a jednoduchých strojních celků, ale i pro jakoukoli technickou profesi.

Učivo je rozděleno do tematických celků.

 • seznámení s pojmy grafické komunikace, se zásadami technické normalizace a se základními normami pro tvorbu technické dokumentace, s promítáním a rozvíjí svou prostorovou představivost.
 • způsoby kótování, lícování, přepisování přesnosti rozměrů, úhlů, geometrických tolerancí, jakosti povrchu apod.
 • seznámení se se zobrazováním, kótováním a funkcí typických strojních součástí, konstrukčních prvků, s výrobními výkresy, s jednoduchými výkresy montážními a se schématy.
 • technologická dokumentace, servisní dokumentace, katalogy apod.
 • seznámení se s počítačovou tvorbou technické dokumentace ve 2D – v programech AutoCAD, AutoCAD Mechanical
 • seznámení se s počítačovou tvorbou technické dokumentace ve 3D – v programu Autodesk Inventor Professional, s tvorbou 3D modelů, 3D sestav, animací sestav a hlavně s tvorbou výkresové dokumentace
 • jednotlivé celky jsou procvičovány ve cvičení

Estetický seminář pro studenty 3. a 4. ročníku – ses

Jednoletý seminář.

Vyučující

H. Laštůvková, P. Benda, vyučující se střídají ve dvouhodinových blocích 1× za 14 dní.

Zaměření

Umění 20. století, současné umění. Určeno pro studenty, kteří se budou hlásit na VŠ humanitních a uměleckých směrů, případně jako doplnění informací pro ostatní.

Obsah
 • vývoj filmu, film jako druh umění, ukázky se zaměřením na českou filmovou novou vlnu, ale i jiné výrazné snímky a osobnosti, animovaný film
 • vývoj hudby, hudba artificiální, jazz, rock, alternativní hudba, analýza skladeb
 • současná literatura a její zdroje, vztah literatury k hudbě, divadlu, filmu a výtvarnému umění, interpretace
 • současné divadlo – oficiální i alternativní scény, interpretace
 • výtvarné umění 20. století – interpretace, hledání historických a kulturních souvislostí, regionální výtvarná kultura, médium fotografie (historie a současnost)

Společen­skovědní seminář – svs

Společenskovědní seminář bude pokračováním semináře ze 3.ročníku, bude na něj plynule navazovat a směřovat k maturitní zkoušce. Jádro budou tvořit dějiny filozofie, případně analýza filozofických textů, formou referátů bude rozšiřován okruh blízkých témat. Seminář respektuje členění maturitních okruhů a dosud probranou látku. Je určen pro studenty 4. ročníku, kteří si chtějí zopakovat učivo ZSV k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám.

Zeměpisný seminář – sze

V semináři ze zeměpisu ve čtvrtém ročníku se v první části probírá regionální geografie (velké územní celky, světadíly, Česká republika, region Třebíč). Dále postavení států v rámci světa, jejich ekonomika.

Maturitní témata, opakování a řešení úkolů, geografické pojmy, orientace na mapě světa tvoří další část semináře.

V rámci přípravy ke studiu na VŠ budou probírány vzorové testy a úkoly. Součástí je přehled o geopolitické situaci ve světě z pohledu historického a současného.

V rámci aplikované geografie je náplní seznámení s GIS, DPZ, využitím map, grafů, statistických materiálů apod.

Součástí je rovněž příprava seminárních prací, jejich zpracování a obhajoba.