United KingdomUnited Kingdom

Přijímací řízení

Základní informace o přijímacím řízení ve školním roce 2017/2018

Gymnázium Třebíč bude ve školním roce 2017/2018 otevírat jednu třídu osmiletého oboru studia (30 žáků) a tři třídy čtyřletého oboru studia (90 žáků).

Výsledky přijímacího řízení pro čtyřletý obor najdete pod tímto odkazem

Výsledky přijímacího řízení pro osmiletý obor najdete pod tímto odkazem – oprava

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, můžete využít možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho syna/dcery. To bude možné v pondělí 30. 4. 2018 a ve středu 2. 5. 2018 od 14:00 do 17:00 hodin v učebně č. 22 (vedle ředitelny školy). V souladu s § 38 správního řádu mají účastníci řízení nebo jejich zástupci právo nahlížet do spisu. Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby platný průkaz totožnosti (v souladu s § 36 odst. 4 správního řádu).

 

Přijatí uchazeči

Zápisové lístky vybíráme v kanceláři školy v pracovních dnech od 7:15 do 16:15. Lhůta na odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. od 27. 4. 2018).
V případě, že si přijatý uchazeč zvolil pro své studium jinou školu, prosíme o sdělení této skutečnosti telefonicky (568 840 815) nebo e-mailem (gymnazium.trebic@gtr.cz).

 

Uchazeči, kteří chtějí podat odvolání

V případě uchazečů, kteří nebyli označeni jako PŘIJAT, pokračuje přijímací řízení. Doporučujeme podat odvolání, lhůta je jen 3 pracovní dny po obdržení rozhodnutí. Nabízíme pomoc při vyřízení všech náležitostí, a to v pondělí 30. 4. 2018 a ve středu 2. 5. 2018 od 14:00 do 17:00 hodin.

 

Přihláška ke studiu

Přihlášku potvrzenou ředitelstvím ZŠ musí zákonný zástupce uchazeče odevzdat (nebo odeslat poštou) nejpozději do 1. 3. 2018 do kanceláře školy. Vzory vyplněných přihlášek naleznete na:

http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html

 

Forma přijímacích zkoušek v roce 2018

Uchazeči o studium budou konat jednotnou přijímací zkoušku (§ 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon, ve znění zákona č. 178/2016 Sb.), absolvováním didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika.

Termíny testů jsou stanoveny MŠMT takto:

studijní obor 1. termín 2. termín 1. náhradní termín 2. náhradní termín
čtyřleté studium 12.04.2018 16.04.2018 10.05.2018 11.05.2018
osmileté studium 13.04.2018 17.04.2018 10.05.2018 11.05.2018

 

Kritéria pro přijetí ke studiu na Gymnáziu Třebíč

Osmileté studium

Čtyřleté studium

 

Základní kroky přijímacího řízení – pro oba obory ke stažení ZDE

Podrobné informace můžete obdržet na schůzce vedení školy s rodiči uchazečů o studium dne 31. ledna 2018 v rámci Dne otevřených dveří Gymnázia Třebíč.

v 15:30            pro rodiče uchazečů o 8leté studium

v 16:30            pro rodiče uchazečů o 4leté studium

Informace ze Dne otevřených dveří, ze schůzky s rodiči v přiložených prezentacích.

4leté studium (přijímačky)

8leté studium (přijímačky)

Přípravné kurzy

Žákům základních škol, kteří podají přihlášku ke studiu na naší škole, nabízíme možnost zúčastnit se přípravných kurzů z českého jazyka a matematiky.

Termíny přípravných kurzů jsou stanoveny na 21. března a 4. dubna 2018 od 15:00 (pro oba obory studia) a není nutné se předem přihlásit. Bližší informace naleznete na www.gtr.cz .

 

Základní principy jednotné zkoušky

  • Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, pro sportovní gymnázia a nástavbové obory středních škol.
  • Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku na školu s maturitním oborem, koná jednotnou zkoušku pouze jednou. Stejně tak koná jednotnou zkoušku jednou, pokud podá jednu z přihlášek na školu, kde se jednotná zkouška nekoná (nematuritní obory apod.).
  • V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku jednou na každé přihlášené škole nebo do každého přihlášeného oboru vzdělání, přičemž pro rozhodnutí o přijetí se využije lepší výsledek z jednotného testu z matematiky a českého jazyka.
  • Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace.
  • Termíny konání jednotné zkoušky v 1. a 2. termínu jsou stanoveny odlišně pro konání zkoušky do víceletých gymnázií a pro konání zkoušky do čtyřletých oborů vzdělání.
  • V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k řádnému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.
  • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami upraví ředitel školy, na které se jednotná zkouška koná, podmínky v příjímacím řízení podle platného doporučení školského poradenského zařízení.

Specifikace požadavků na jednotnou zkoušku

Matematika
Český jazyk

Testová zadání k procvičení

Dokumenty k nahlédnutí

Pro zájemce uvádíme novelizované znění vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

V případě, že hlásící se uchazeč má specifické vzdělávací potřeby (tzv. SVP), pak doporučujeme k prostudování:

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Metodické doporučení MŠMT pro zajištění podmínek konání jednotné PZ uchazečů se speciálními vzdělávácími potřebami,kde se zákonní zástupci dozvědí, co je nutné přiložit k přihlášce ke studiu a co lze od školy v tomto případě očekávat.

Důležité upozornění

Pro zápis do záznamových archů testů CERMAT je přípustná pouze propisovací tužka modré nebo černé barvy. Fixy libovolné tloušťky hrotu nejsou dovoleny!!

Odkazy na www stránky k přijímacím zkouškám

www.cermat.cz

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.